Algemene voorwaarden

5 juli 2021 – Dit zijn de algemene voorwaarden van WEBGUYZ. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, facturen en overeenkomsten. Mocht u vragen hebben met betrekking tot onze algemene voorwaarden kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Inhoud

Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
1.2. Dienst: diensten zoals beschreven in de Overeenkomst.
1.3. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom)
waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.4. Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 uur (Nederlandse tijd) op werkdagen (maandag tot en met vrijdag), met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en op dagen waarvan Opdrachtnemer vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.
1.5. Klantdata: Alle door Opdrachtgever of haar eindgebruikers op de systemen zoals ingezet voor de levering van de Dienst opgeslagen of gehoste gegevens.
1.6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Opdrachtnemer de Overeenkomst sluit.
1.7. Opdrachtnemer: WEBGUYZ V.O.F. gevestigd aan de Maduralaan 50, 7314CH te Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80335322.
1.8. Overeenkomst: Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op grond waarvan Opdrachtnemer de Dienst en/of hardware zal (doen) leveren aan Opdrachtgever en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
1.9. Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer tezamen of afzonderlijk.
1.10. Schriftelijk: onder schriftelijk valt in deze algemene voorwaarden ook
communicatie per e-mail, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
1.11. Serviceovereenkomst: overeenkomst tot verlenen van onderhoud, ondersteuning, beheer, monitoring, beveiliging, back-ups of migratie. Voorbeelden van diensten waarvoor een Serviceovereenkomst wordt afgesloten zijn Webguyz Service Basic en Webguyz Service Premium.
1.12. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
1.13. Website: de website van Opdrachtnemer, bereikbaar via het domein https://webguyznl.wpengine.com/, dan wel bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Een Offerte of ander aanbod van Opdrachtnemer is vrijblijvend en is geldig voor de duur van dertig (30) dagen, tenzij- en dan slechts voor zover- door Opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld. Opdrachtnemer is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien Opdrachtnemer daartoe overgaat, geldt de Offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.
3.2. Opdrachtnemer is alleen gebonden aan een, door een potentiële Opdrachtgever gedane, (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkende aanvaarding van een aanbod van Opdrachtnemer, indien Opdrachtnemer de afwijkende aanvaarding Schriftelijk uitdrukkelijk accepteert.
3.3. De Overeenkomst komt tot stand door:
a. de (digitale) ondertekening van de Offerte door Opdrachtgever;
b. de Schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de Offerte of een ander aanbod van Opdrachtnemer;
c. het volledig doorlopen van het onlinebestelproces en het bevestigen van de bestelling bij het afronden van de bestelling en bevestiging van de bestelling per e-mail door Opdrachtnemer.
3.4. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de Offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Opdrachtnemer werkzaamheden verricht of producten levert die binnen de omschrijving van de Offerte of het aanbod vallen, dan wordt de Offerte of het aanbod als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten of producten te leveren zonder een Offerte af te wachten.
3.5. De toepassing van artikel 227b lid 1 en 227c van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal de Opdrachtnemer zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Daarbij zal Opdrachtnemer de belangen van Opdrachtgever naar beste weten behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat.
4.2. Door Opdrachtnemer bekendgemaakte (lever)termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.
4.3. Wanneer Opdrachtnemer tekortkomt in de nakoming van de Overeenkomst is Opdrachtnemer niet eerder in verzuim dan wanneer Opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld en Opdrachtnemer niet binnen een redelijk gesteld termijn nakomt.
4.4. Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer:
a. alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; en
b. toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder zijn beheer (zoals serverruimtes en webhostingaccounts) indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
4.5. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde ondersteuning, bedoeld in het vorige lid, niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht zijn prestatie van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6. Opdrachtnemer heeft het recht om derden of producten van derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Opdrachtgever als dat vooraf is overeengekomen.
4.7. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst uit te voeren op een door hen gekozen locatie zowel binnen en buiten Nederland mits dit de kwaliteit van het uit te voeren werk niet vermindert. Indien de gekozen locatie zich bevindt buiten Nederland zal communicatie verlopen via mail, WhatsApp, Skype of andere communicatiemiddelen.
4.8. De uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
4.9. Na oplevering is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor het verrichten van updates, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen.

Artikel 5. Meerwerk, Maatwerk

5.1. Indien Opdrachtgever verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen Partijen daarover in overleg treden en kan Opdrachtnemer een aanbod doen. Opdrachtnemer zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever.
5.2. Voor meerwerk waarvan Opdrachtnemer kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de levering van de Diensten, of dat redelijkerwijs volgt uit de instructies van Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd tegen het uurtarief van Opdrachtnemer dat geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Het uurtarief van Opdrachtnemer is terug te vinden op de Website, of volgt uit andere door Opdrachtnemer te verstrekken actuele documentatie. Overige gemaakte kosten kunnen tevens in rekening worden gebracht.
5.3. Opdrachtgever kan op ieder moment een verzoek doen tot maatwerk bij Opdrachtnemer. Alle werkzaamheden met betrekking tot maatwerk gelden als meerwerk zoals in dit artikel verder uitgewerkt. Voor acceptatie geldt hetgeen uitgewerkt over acceptatie in de Overeenkomst.
5.4. Opdrachtnemer heeft het recht om het verzoek tot meerwerk of maatwerk te weigeren.

Artikel 6. Oplevering

6.1. De oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Overeenkomst.
6.2. Er kan in ieder geval worden gesproken van oplevering indien:
a. Opdrachtgever toegang heeft tot de Website;
b. door een Schriftelijke bevestiging van levering van Dienst door
Opdrachtnemer.
6.3. Indien de Dienst bestaat uit het opleveren van originele producten, zoals logo’s en designs, is Opdrachtnemer gerechtigd om deze op te leveren in een door haar gekozen bestand. Opdrachtgever heeft nimmer recht op het originele bestand of een kopie daarvan, tenzij anders is overeengekomen.
6.4. Bij oplevering verschaft Opdrachtnemer aan Opdrachtgever toegang tot de Dienst door middel van overdracht van gebruikersnaam en wachtwoord. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de keuze van gebruikersnamen en wachtwoorden van Opdrachtgever.

Artikel 7. Serviceovereenkomst

7.1. Artikel 7 tot en met artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Serviceovereenkomsten.
7.2. Serviceovereenkomsten worden gesloten voor een jaar en vervolgens stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen.
7.3. De overeengekomen service wordt verleend ten aanzien van één enkele website, tenzij Partijen hieromtrent anders overeenkomen.

Artikel 8. Beschikbaarheid en updates

8.1. Opdrachtnemer zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar Dienst te realiseren. Opdrachtnemer is hiervoor afhankelijk van een derde partij en zal dan ook geen enkele garantie geven omtrent de beschikbaarheid van de geleverde Dienst.
8.2. Indien overeengekomen in de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zich inspannen om de door haar geleverde Dienst up-to-date te houden. Opdrachtnemer is hierbij echter afhankelijk van derde partijen, zoals WordPress. Opdrachtnemer is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt of indien het niet installeren dit naar haar oordeel niet ten nadele komt van de levering van de Dienst. Ook is Opdrachtnemer gerechtigd om bepaalde updates, plug-ins of templates niet te installeren wanneer een derde partij deze niet accepteert.
8.3. Indien Opdrachtnemer bepaalde updates of patches bedoeld in het vorige artikel niet uitvoert, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever voldoende geïnformeerd hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 9. Back-ups

9.1. Standaard worden er geen back-ups gemaakt. Opdrachtgever kan met Opdrachtnemer overeenkomen dat hij tegen vergoeding een aanvullende Dienst afneemt, namelijk het maken van back-ups.
9.2. Indien Partijen dit uitdrukkelijk Schriftelijk overeenkomen, dan zal Opdrachtnemer regelmatig reservekopieën (back-ups) maken van door Opdrachtgever op systemen van Opdrachtnemer opgeslagen data, en deze op verzoek, tegen een vergoeding, aan Opdrachtgever beschikbaar stellen.
9.3. Alle inspanningen zoals geleverd door Opdrachtnemer in het kader van de back- ups en op verzoek van Opdrachtgever, worden tegen vergoeding geleverd. Voor zover Partijen niet anders zijn overeengekomen, wordt de vergoeding berekend op basis van het geldende uurtarief.
9.4. Opdrachtgever is ten aanzien van de back-ups te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de data, controle van de back-ups en eventueel herstel van de back-ups. De back-ups kunnen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van
Opdrachtgever om te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging of ontbinding.

Artikel 10. Onderhoud

10.1. Opdrachtnemer heeft het recht om haar Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, en of onderhoud, aanpassing of verbetering van de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Opdrachtnemer spant zich in dergelijke buitengebruikstellingen zoveel mogelijk buiten Kantooruren te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling.
10.2. In het geval dat Opdrachtnemer van mening is dat een buitengebruikstelling van de Dienst – al dan niet tijdens Kantooruren – noodzakelijk is voor de goede werking van de Dienst, is zij gerechtigd de Dienst per direct buiten gebruik te stellen zonder voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer is echter nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Artikel 11. Ondersteuning

11.1. Opdrachtnemer zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Opdrachtgever met betrekking tot vragen over de Dienst.
11.2. Opdrachtgever brengt Opdrachtnemer via telefoon of e-mail op de hoogte van een verzoek om ondersteuning door Opdrachtnemer.
11.3. Opdrachtnemer zal zich inspannen om op werkdagen tussen 08:00 uur en 20:00 uur binnen vier (4) uur na ontvangst ondersteuningsverzoeken af te handelen. Buiten kantooruren hanteert Opdrachtnemer een doorlooptijd van maximaal vierentwintig (24) uur.
11.4. Bij de afhandeling van ondersteuningsverzoeken, zal Opdrachtnemer zich maximaal inspannen om de gevraagde ondersteuning te leveren, maar kan in het kader van deze ondersteuning geen verdere garanties bieden.
11.5. Het ondersteuningssysteem van Opdrachtnemer maakt gebruik van automatische verwerkingen. Derhalve kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan ontvangen uitingen vanuit het ondersteuningssysteem. Informatie uit het ondersteuningssysteem is enkel ter indicatie.

Artikel 12. Hosting

12.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot hosting van de website of aanverwante diensten, geldt hetgeen is bepaald in dit artikel.
12.2. De hosting van de website geschiedt op de server van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, tenzij door Partijen anders is overeengekomen. Indien de hosting toch op een andere server plaatsvindt, kan Opdrachtnemer geen garanties geven ten aanzien van de uptime van deze server en gelden er aangepaste doorlooptijden.
12.3. Opdrachtgever garandeert dat hij beschikt over alle vereiste vergunningen, licenties en toestemmingen om gebruik te maken van de Diensten.
12.4. Opdrachtnemer garandeert dat de Diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving.
12.5. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de Diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die:
a. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
b. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haat
zaaiend zijn;
c. informatie bevatten over of behulpzaam kunnen zijn bij het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
d. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
e. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) Materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten; of
f. kinderpornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden.
12.6. Bij vaststelling van een overtreding van het voorgaande lid, is Opdrachtnemer genoodzaakt om dit materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Daarnaast is Opdrachtnemer gerechtigd om de gegevens van Opdrachtgever te verstrekken in het kader van onderzoek door de bevoegde autoriteiten.
12.7. Opdrachtgever vrijwaart en stelt Opdrachtnemer schadeloos voor alle schade die verband houdt met het gebruik van de Diensten door of namens Opdrachtgever.
12.8. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade voortvloeiend of samenhangend met uitval van de hosting of hier aanverwante gebreken, tenzij de uitval komt door opzet of grove nalatigheid van Opdrachtnemer.
12.9. Opdrachtnemer zal bij uitval van de hosting Opdrachtgever redelijkerwijs voorzien van voldoende informatie en daarnaast advies om de uitval in de toekomst te voorkomen.

Artikel 13. Opslag, data- en stroomlimieten

13.1. Opdrachtnemer kan een limiet stellen aan de hoeveelheid dataverkeer en dataopslag welke Opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken via de Dienst. Indien Partijen hierover geen afspraken hebben gemaakt, geldt er een limiet op grond van fair use.
13.2. Van fair use is sprake als Opdrachtgever maximaal twee keer zoveel dataverkeer en dataopslag gebruikt als andere klanten van Opdrachtnemer in een vergelijkbare situatie zouden doen.
13.3. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever adviseren over hosting en het voor de betreffende Opdrachtgever meest geschikte pakket. Wanneer Opdrachtgever meer data verbruikt dan afgesproken, is de gehoste website mogelijk niet meer toegankelijk door de overschrijding van de aan de hosting gestelde limieten. Indien een Opdrachtgever bepaalde eisen heeft voor extra snelle hosting of voor veel dataverkeer, dan adviseert Opdrachtnemer een groter en/of sneller pakket. Indien blijkt dat de gehoste website meer data benut dan verwacht, kan Opdrachtnemer tevens adviseren naar een groter en/of sneller hostingpakket te gaan. De hogere kosten van een dergelijk pakket worden na akkoord gedragen door de Opdrachtgever.
13.4. Als Opdrachtgever meer verbruikt dan op grond van de Overeenkomst is toegestaan, heeft Opdrachtnemer het recht om achteraf een aanvullend bedrag in rekening te brengen conform de daarvoor gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.
13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk als de Dienst niet benaderbaar is of niet naar behoren functioneert bij overschrijding van de toepasselijke gebruikslimieten.

Artikel 14. Domeinnamen

14.1. De clausules uit dit artikel zijn van toepassing indien de Overeenkomst strekt tot het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam of IP-adres.
14.2. De aanvraag- en toekenningsprocedure van domeinnamen is onderworpen aan regels en procedures van de registrerende instantie, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De betreffende instantie beslist over het al dan niet toekennen van de domeinnaam. Derhalve kan Opdrachtnemer geen garanties geven ten aanzien van de toekenning.
14.3. Opdrachtnemer vervult bij de aanvraagprocedure slechts een bemiddelende rol. Omdat er rechten van derden in het geding kunnen zijn, kan Opdrachtnemer niet het bestaansrecht of de continuïteit van geregistreerde domeinnamen garanderen.
14.4. Indien de aangevraagde domeinnaam is geregistreerd, zal Opdrachtnemer hierover een bevestigingsmail aan Opdrachtgever sturen. Alleen uit deze bevestigingsmail kan Opdrachtgever opmaken dat de domeinnaam succesvol is geregistreerd. Een factuur voor de registratiekosten is géén bevestiging van registratie.
14.5. Opdrachtgever dient bij het gebruik van de domeinnaam alle wet- en regelgeving en alle door de registrerende instanties gestelde voorwaarden in acht te nemen. Het gebruik geschiedt volledig onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart en stelt Opdrachtnemer schadeloos voor alle schade die verband houdt met het gebruik van de domeinnaam door of namens Opdrachtgever.
14.6. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat eventuele geschillen kunnen worden afgedaan via de Dispute Resolution Policies (DRP) van de registrerende instantie, zoals de “Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen” van SIDN.
14.7. In het geval dat een domeinnaam door Opdrachtgever zelf of vanwege een beslissing over een domeingeschil wordt beëindigd, heeft Opdrachtgever geen recht op een vervangende domeinnaam of restitutie.
14.8. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer steeds onverwijld, maar in ieder geval binnen 5 kalenderdagen, en schriftelijk op de hoogte van wijzigingen met betrekking tot de gegevens van de domeinhouder.
14.9. Opdrachtnemer heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk te maken of te blokkeren, dan wel op zijn eigen naam te (doen) plaatsen als Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en deze tekortkoming niet binnen 14 dagen na ingebrekestelling door Opdrachtnemer herstelt.
14.10. Indien de Overeenkomst wordt opgezegd of ontbonden wegens wanprestatie van Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht de domeinnamen van Opdrachtgever op te zeggen, zonder enigerlei aansprakelijk te zijn voor hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 15. Vergoeding

15.1. De Vergoeding van de Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst of resultaat van de verleende diensten.
15.2. Alle genoemde prijzen en kostenramingen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
15.3. Alle prijzen in iedere aanbieding of offerte en op de Opdrachtnemer website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert te allen tijde de Overeenkomst.
15.4. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de op dat moment geldende uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
15.5. Opdrachtnemer is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari te indexeren aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.
15.6. Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
15.7. Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de Overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de Overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.

Artikel 16. Betaling

16.1. Betaling voor het uitvoeren van de Dienst door Opdrachtnemer geschiedt per maand. Facturen worden via een boekhoudprogramma of per mail verzonden aan Opdrachtgever. De betalingstermijn voor facturen is veertien (14) dagen. Daarnaast geschiedt betaling van bepaalde diensten, waaronder Diensten op basis van Serviceovereenkomsten, op basis van automatische incasso.
16.2. Voor automatische incasso’s verleent Opdrachtgever door het aangaan van de Overeenkomst een SEPA-machtiging aan Opdrachtnemer om de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen automatisch te incasseren van de bankrekening van Opdrachtgever.
16.3. De Opdrachtgever draagt telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor de automatische incasso bestemde bankrekening. Indien geen afschrijving kan plaatsvinden, dient de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gefactureerde bedragen vóór het einde van de vervaltermijn op andere wijze te voldoen.
16.4. Indien een factuur niet tijdig betaald is mag Opdrachtnemer gerechtigd € 25,- administratiekosten in rekening brengen. Daarnaast wordt vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Opdrachtnemer is vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is gerechtigd haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst op te schorten tot dat de algehele betaling is voldaan.
16.5. Onverminderd het bovenstaande zullen alle kosten, die samenhangen met het incasseren van openstaande vorderingen – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus) –voor rekening van de Opdrachtgever zijn.
16.6. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
16.7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
16.8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken terzake de Overeenkomst met Opdrachtnemer te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

Artikel 17. Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever

17.1. Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Opdrachtnemer verstrekte diensten kan ontvangen.
17.2. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.
17.3. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Opdrachtnemer aangeleverde gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens.
17.4. In voorkomende gevallen staat de Opdrachtgever in voor de juistheid van de door hem aanvaarde proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor door hem niet of niet tijdig correcties aan Opdrachtnemer zijn toegezonden.
17.5. Door opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.
17.6. Opdrachtgever staat in voor zijn volmacht indien er sprake is van een opdracht ten behoeve van derden.
17.7. Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan Opdrachtnemer aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder
rechten van intellectuele eigendom.
17.8. Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door Opdrachtnemer.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1. De inhoud van de Overeenkomst is in ieder geval Vertrouwelijke Informatie
18.2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle Vertrouwelijke Informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aarde is en van wie ook afkomstig.
18.3. De ontvangende Partij zorgt dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.
18.4. Partijen leggen de voorgaande 2 leden beschreven verplichtingen ook op aan werknemers en eventueel aan ingeschakelde derden aan wie de vertrouwelijke informatie wordt verstrekt.
18.5. Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

Artikel 19. Exclusiviteit en non-concurrentie

19.1. Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van de Overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.
19.2. Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van één (1) jaar na het eindigen daarvan, niet toegestaan om een werknemer van Opdrachtnemer direct of indirect in dienst te nemen, dan wel een contractuele relatie aan te gaan met een werknemer van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend.

Artikel 20. Intellectueel eigendom

20.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Overeenkomst en de door Opdrachtnemer verleende Dienst, berusten en blijven berusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
20.2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, monitors, checklists, adviezen, templates, salesguides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de Overeenkomst met Opdrachtnemer.
20.3. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Dienst en de materialen te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.
20.4. Alle door Opdrachtnemer geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het contract kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen of aan haar retour te zenden.
20.5. Opdrachtnemer behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen Vertrouwelijke Informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
20.6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegensbewijs van Opdrachtgever.

Artikel 21. Klantdata

21.1. Klantdata die Opdrachtnemer opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Opdrachtgever (of diens eindgebruikers). De zeggenschap over de Klantdata berust zodoende te allen tijde bij Opdrachtgever (of diens eindgebruikers).
21.2. Klantdata zal niet worden gedeeld met derden, tenzij anders overeengekomen of noodzakelijk in het kader van de afgenomen Dienst.
21.3. Opdrachtnemer heeft een beperkt gebruiksrecht om de Klantdata in te zetten voor de levering van de Dienst, inclusief toekomstige aspecten daarvan.

Artikel 22. Klachten

22.1. Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien (14) dagen na de verschijning en/of openbaarmaking, op verval van iedere aanspraak.
22.2. De Opdrachtnemer zal zich inspannen om, een overeenstemming met artikel 22.1 ingediende klacht, zo goed mogelijk af te handelen.
22.3. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.

Artikel 23. Aansprakelijkheid

23.1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
a. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
b. kosten voor het beëindigen en beperken van een datalek;
c. kosten voor herstelwerkzaamheden om dataverlies te voorkomen;
d. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Opdrachtnemer ertoe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
e. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
f. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld;
g. redelijke en aantoonbare kosten de Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie alsnog te laten voldoen aan de Overeenkomst.
23.2. Voor overige schade is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
23.3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot hetgeen de verzekeraar van Opdrachtnemer uitkeert. Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen de verzekeraar tot uitkering te doen overgaan.
23.4. Vindt geen uitkering plaats, dan is de totale aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft betaald gedurende de afgelopen twaalf (12) maanden.
23.5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
23.6. Het bovenstaande geldt niet indien aan de kant van Opdrachtnemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 24. Overmacht

24.1. Opdrachtnemer kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Opdrachtnemer kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg is.
24.2. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, brand en overstromingen.
24.3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
24.4. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen, zonder dat hierbij enige verplichting tot ongedaanmaking ontstaat.

Artikel 25. Exit-regeling

25.1. Opdrachtnemer zal in geval van een rechtsgeldige opzegging van de Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever, waarvan het verzoek voor of bij de opzegging moet zijn ingediend, zich inspannen medewerking te verlenen om overdracht naar een andere dienstverlener mogelijk te maken. Voorgaande geldt alleen indien Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan.
25.2. Voor de in het vorige lid bedoelde medewerking zal Opdrachtnemer haar op dat moment geldende uurtarief voor Opdrachtgever hanteren. Alle kosten van de overdracht naar een andere dienstverlener komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 26. Duur en einde van de Overeenkomst

26.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan tot voltooiing van de opdracht (in geval van specifieke, individuele opdrachten) of voor een jaar. Na dit jaar wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
26.2. De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan alleen Schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van een (1) kalendermaand.
26.3. De Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij anders overeengekomen.
26.4. Opdrachtnemer mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:
a. Opdrachtgever failliet is verklaard;
b. Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
c. de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
d. er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever.
26.5. Indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting jegens Opdrachtnemer, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of op te zeggen.

Artikel 27. Wijzigen van de Overeenkomst

27.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienovereenkomstige aanpassen.
27.2. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
27.3. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen maandelijks worden aangepast.
27.4. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
27.5. In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend. Indien de financiële consequenties van de te verrichten werkzaamheden een overschrijding van het maandelijkse media-inkoop budget van 15% of minder betekent zal de Opdrachtnemer deze overschrijding in rekening brengen.

Artikel 28. Slotbepalingen

28.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten uit deze Overeenkomst over te dragen aan een derde, waaronder fusie of overname, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
28.2. Opdrachtnemer heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden Schriftelijk en tijdig bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.
28.3. In het geval deze Algemene Voorwaarden de opdrachtbevestiging of de schriftelijke Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke Overeenkomst opgenomen bepalingen.
28.4. Alle Overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
28.5. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij het arrondissement van Opdrachtnemer. Desalniettemin heeft Opdrachtnemer het recht om geschillen aan de bevoegde recht van de woonplaats van de Opdrachtgever voor te leggen.